Πρόθεση δημοπράτησης: «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλή Βρύση Μονόπυλο»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΥΛΟ».  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και είναι έργο κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α2 Τάξη και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς.