λεκτικό διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών Προμήθειας Ανταλλακτικών & Υπηρεσιών Επισκευής-Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: 6ΒΕΝ7ΛΨ-Τ17)

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθ. 32 του ν. 4412/2016) και χωρίς τροποποίηση των όρων της προηγούμενης διακήρυξης διαγωνισμού, όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV : 34300000-0: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους) και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για οχήματα και μηχανήματα έργου (CPV : 5011000-9: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού), συνολικού προϋπολογισμού 46.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:  37.096,77€,  Φ.Π.Α. : 8.903,22€).

α) Προμήθεια ανταλλακτικών ΜΕΧΡΙ 24.500,00€ (με Φ.Π.Α.)
β) Υπηρεσίες επισκευής ΜΕΧΡΙ 21.500,00€ (με Φ.Π.Α.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται ανά Ομάδα αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ   SCANIA Α1Η 1.000,00
2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ   IVECO Α2Η 2.000,00
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ VOLVO Α3Η 1.000,00
4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ RAM Α5Η 1.000,00
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MITSUBISHI Α6Η 1.000,00
6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD Α7Η 1.000,00
7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN Α8Η 1.000,00
8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ NISSAN Α9Η   500,00
9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ DEUTZ Α13Η 1.000,00
10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ RENAULT Α14Η 1.000,00
11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ NISSAN Α15Η 1.000,00
12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ BOSCHUNG Α16Η 3.000,00
13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ UNIMOG Α18Η 2.000.00
14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ   6.000,00
15 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΟΛΕΣ 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1   24.500,00
 

 

   

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

16 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 5.000,00
17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΜΠΡΙΖ ΟΛΕΣ 1.500,00
18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΛΕΣ 1.000,00
19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΛΕΣ 8.000,00
20 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ A/C OΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΕΣ 1.000,00
21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00
22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΟΛΕΣ 2.000,00
23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΛΕΣ 2.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 2   21.500,00
   ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ   46.000,00

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλλουν και το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτεί η με αρ. 3/2018 διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι και την Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 10:00π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, όροφος 2, γρ. 4.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι προβλέπονται στην με αρ. 3/2018 διακήρυξη διαγωνισμού, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρ. 118 του Ν. 4412/2016.

Οι όροι συμμετοχής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 3/2018 διακήρυξη.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο συμμετέχων μαζί με την οικονομική του προσφορά θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τον τελευταίο επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα κατά περίπτωση για τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει, με το ποσοστό έκπτωσης του επί του τιμοκαταλόγου που προσφέρει.

Για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή του κατατεθέντα τιμοκαταλόγου ο οποίος θα είναι αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους και για ένα έτος.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς.

Πληροφορίες δίνονται:

Για τη Διακήρυξη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο 24673-50203
Αρμόδιος για πληροφορίες Αγγελική Άννα
Για τις Τεχνικές προδιαγραφές Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Τηλέφωνο 24670-82004
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρυσούλα Ευσταθιάδου

  Ο Περιφερειάρχης

  Θεόδωρος Καρυπίδης