Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7//6/2010), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ».
 4. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 6. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.».
 7. Το Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α) άρθρο 14 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
 8. Το Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα».
 11. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
 12. Την αρ. 43726/2019 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2208/08-06-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
 13. Την αρ. πρωτ. 33501/08-03-2021 Τεχνική Έκθεση προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την πρόσληψη γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.
 14. Την με αρ. πρωτ. 52755/14-04-2021 Εισήγηση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.250,00€ για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Την με αρ. 576/2021 (ΑΔΑ: ΨΒ5Ξ7ΛΨ-ΙΔ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω δαπάνη.
 16. Την με αρ. 2003/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΒΚ7ΛΨ-ΗΨΒ) απόφαση δέσμευσης ποσού 1.312,50€ στον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01 για το έτος 2021, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με γιατρό εργασίας.
 17. Την με αρ. 2004/2021 (ΑΔΑ: 69ΡΦ7ΛΨ-ΩΨΜ) απόφαση δέσμευσης ποσού 1.312,50€ στον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01 για το έτος 2021, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τεχνικό ασφαλείας.
 18. Το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 2527/1997) με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αιτούμενη υπηρεσία Ώρες απασχόλησης ετησίως Ωριαία αμοιβή με Φ.Π.Α. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α Συνολική εκτιμώμενη Αξία με Φ.Π.Α.
1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας. 75 ώρες 35,00€ 2.116,93€ 2.625,00€
2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. 75 ώρες 35,00€ 2.116,93€ 2.625,00€

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμα της παροχής των ως άνω υπηρεσιών θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης  ΕΞ.Υ.Π.Π) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν.3850/10, όπως ισχύει.

Τα προσόντα του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας όπως καθορίζονται από το Ν.3850/10, αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των αιτούμενων ωρών, ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για το γιατρό εργασίας οι προσφορές που υποβάλλονται από γιατρό με την ειδικότητα του Ιατρού  Εργασίας αξιολογούνται κατά προτεραιότητα και εν ελλείψει αυτού από ιατρό άλλης ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων γιατρού εργασίας (σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/18.8.2009 (ΦΕΚ 1775/26.8.2009, τ.Β’).

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 112 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 13 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 11:00π.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Διοικητήριο Π.Ε. Καστοριάς, γραφείο 5, 2ος όροφος, 52100 Καστοριά. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, και θα δηλώνεται ότι:

Α) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Γ) Ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το, οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
 3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

και κατά περίπτωση,

Για τον Ιατρό Εργασίας:

 • Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
 • Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής του εργασίας και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
 • Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010 (αρ. 9, παρ. 4) και στο Ν. 3996/2011 (αρ. 29, παρ. 3) προκειμένου να υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Εφόσον ο υποψήφιος εμπίπτει στους κατ’ εξαίρεση δικαιούμενους να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας ( αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3850/2010) και έχει ενταχθεί στον Ειδικό Κατάλογο προσκομίζει βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ότι στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.

Για τον Τεχνικό Ασφαλείας.

 • Αντίγραφο Πτυχίου: α) Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή β) Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Χημικών ή γ) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
 • Προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β’ τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ τουλάχιστον πενταετή.
 • Επισημαίνεται ότι για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 (Ν. 3850/10) που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό.

 Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π.

 • Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ.
 • Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.
 • Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών.

 O Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση