καθαρισμός

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης και τευχών για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών από την βλάστηση».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών από την βλάστηση», προϋπολογισμού 74.000€ με Φ.Π.Α.

Τα συμβατικά τεύχη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμα  σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. π.μ. στα γραφεία  της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καστοριάς.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας (χωματουργικές εργασίες ή οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ΜΕΕΠ (ΟΔΟ).

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ :  541 (π.κ. 2014ΕΠ54100002) της Π. Ε. Καστοριάς.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

Καστοριά     14 / 05 /2021

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη 3/2021