Αιτήσεις για κατά Παρέκκλιση Άδειας Διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστευτικών Προϊόντων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, γνωστοποιείται  ότι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ( Υ.Α.) 5171/70387 ( ΦΕΚ 1935 ΄Β/30-5-2018) και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, :

«θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 ‘’Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας’’ του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, για την κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 του ίδιου κανονισμού αδειοδότηση της διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φ.π.) στην αγορά, σε ειδικές περιπτώσεις και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.».

Σύμφωνα με το άρθρο 2,:

«Η παρούσα δύναται να εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της χώρας, με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων του άρθρου 4».

Σύμφωνα με το άρθρο 4,:

«Η κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά δύναται περιοριστικά να αφορά σε χρήση φ.π.:

  1. Από ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή συνεταιρισμούς παραγωγών φυτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ η αιτούμενη χρήση θα περιορίζεται εντός των γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) όπου διαπιστώθηκε ο κίνδυνος και δραστηριοποιούνται οι αιτούντες.
  2. Από συγκεκριμένους επαγγελματίες χρήστες. Η αίτηση υποβάλλεται από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, ενώ η αιτούμενη χρήση θα περιορίζεται αποκλειστικά στους ίδιους.

Σύμφωνα με το άρθρο 7,:

«1. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Στις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 4 η αίτηση κοινοποιείται με ευθύνη των αιτούντων στις ΔΑΟΚ, στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αιτείται η χρήση. Οι συγκεκριμένες ΔΑΟΚ οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εβδομάδων να ενημερώσουν τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την ύπαρξη και τη σημαντικότητα του κινδύνου, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισής του.

  1. Αιτήσεις για κατά παρέκκλιση έγκριση φ.π. θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δύο (2) μέχρι πέντε (5) μήνες πριν την αιτούμενη έναρξη της περιόδου χρήσης. Διάστημα μεταξύ της αίτησης και της αιτούμενης έναρξης της περιόδου χρήσης μικρότερο της δίμηνης προθεσμίας θα αφορά μόνο περιπτώσεις που αιτιολογημένα δεν μπορούν να προβλεφθούν».

Κατόπιν των παραπάνω, και σε εφαρμογή της Υ.Α. και του με αρ. πρωτ. 1609/26184/08-2-2019 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ, παρακαλείσθε για την κοινοποίηση των τυχόν αιτήσεων σας στην Υπηρεσία μας, ώστε αυτή να προβεί στην προβλεπόμενη εισήγηση της, ελλείψεως της οποίας η τυχόν έγκριση του Φ.Π. δεν θα συμπεριλαμβάνει την περιοχή αρμοδιότητας μας.