Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “Πολίτες, Ισότητα, Διακαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης “Ισότητα Φύλων”

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Στόχος του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών που βασίζονται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει μια δραστήρια και ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών,

που ενθαρρύνει τη δημοκρατική, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των πολιτών και καλλιεργεί την πλούσια πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με βάση τις κοινές μας αξίες και την κοινή μας ιστορία και μνήμη.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες:

  1. Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων –— προώθηση των δικαιωμάτων, απαγόρευση των διακρίσεων, ισότητα (συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων) και προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της απαγόρευσης των διακρίσεων·
  2. Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών — προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, ανταλλαγές μεταξύ πολιτών διαφορετικών κρατών μελών και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία·
  3. Δάφνη — καταπολέμηση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας·
  4. Αξίες της Ένωσης — προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης.

Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» συγκροτούν το Ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες.

Ιστότοπος του προγράμματος

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Δείτε τις ανοικτές και τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»:

Δείτε τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ