Τροποποίηση της Απόφασης

Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσiεύτηκε το ΦΕΚ (ΨΓΛΕ7ΛΨ-ΓΣΞ), βάση απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, σχετικά με τον Ορισμό ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις τοπικές εορτές, στην Π.Ε. Καστοριάς.

Η απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ειδικότερα στο ΦΕΚ αναφέρεται:

  • Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου, την 11η Νοεμβρίου συμμετέχοντας στον ταυτόχρονο εορτασμό του Πο-
    λιούχου Αγίου Μηνά και της απελευθέρωσης της πόλης.
  • Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίωντου Δήμου Άργους Ορεστικού την 11η Νοεμβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης, ως δημόσια εορτή σύμφωνα και με το π.δ. 28/2016 (Α’ 41), και την 26η Ιουλίου όπου τιμάται η Αγία Παρασκευή ως Πολιούχος της πόλης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Την αριθ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β/11-2-2022) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3.Τις διατάξεις των άρθρων 60 και 63 του Ν.4808/2021 (ΦΕΚ 101/Α΄) «Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» -Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας -Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

5.Τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α΄) «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

7.Το 2212/22-02-2022 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ : ΨΓΛΕ7ΛΨ-ΓΣΞ

 

Τον ορισμό ημερών υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές, ως κατωτέρω:

1.Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου, την 11η Νοεμβρίου συμμετέχοντας στον ταυτόχρονο εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Μηνά και της απελευθέρωσης της πόλης.

2.Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού την 11η Νοεμβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης, ως δημόσια εορτή σύμφωνα και με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 28 (ΦΕΚ 41/Α/16-3-2016), και την 26η  Ιουλίου  όπου τιμάται  η  Αγία  Παρασκευή  ως  Πολιούχος  της  πόλης.