Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Ομόφωνα πέρασε από την Ο.Ε. το ποσό των 2.054.725,70 ευρώ που αφορά έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ομόφωνα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή το ποσό των 2.054.725,70 ευρώ που αφορά έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. για την υλοποίηση του έργου << Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς>> στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο θα εκτελεστεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

Σκοπός του έργου στο  κυρίως κτίριο του Νοσοκομείου  που εκτείνεται  σε δύο υπέργειους ορόφους και ένα υπόγειο είναι η δραστική μείωση της ενεργειακής δαπάνης , η μετάβαση σε ενεργειακή κατάσταση τουλάχιστον στο ελάχιστο της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να προκύψει ένα κτίριο με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.
Θα γίνει  εφαρμογή στο Νοσοκομείο Καστοριάς των παρακάτω δράσεων:

  • Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων αρχιτεκτονικών λύσεων
  • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης,
  • Η εγκατάσταση κεντρικών μονάδων Αντλιών Θερμότητας
  • Η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης
  • Η εγκατάσταση Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάνελ.
  • Η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BMS).