Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τον διαγωνισμό του έργου: «Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο επ. οδ. Δίκτυο» με προϋπολογισμό: 250.000,00 €

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1.H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο επ. οδ. δίκτυο», με προϋπολογισμό: 250.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιΐα,: 201.612,90 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 48.387,10 €.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς kastoria.pdm.gov.gr

3.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-05-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

5.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας Οδοποιΐας , και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

6.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ € (4.033,00  €).  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ : 541 (π.κ. 2014ΕΠ54100002) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

8.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Δείτε εδώ το τιμολόγιο της μελέτης.

Δείτε εδώ την Τεχνική έκθεση.

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

Δείτε εδώ το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Δείτε εδώ επικαιρ. Διακήρυξη Έργα Βελτίωσης (ΑΔΑΜ).