Κέντρο "Δήμητρα": Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας

Δράσεις 3.1. Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων, «Αντικατάσταση κυψελών» & 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 2017-2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Καλούνται οι Μελισσοκόμοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δύο δράσεις (Αντικατάσταση κυψελών & Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας) για το έτος 2018, να δηλώσουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς με σχετική αίτηση δήλωση τις κυψέλες διαχείμασης το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Για τους μελισσοκόμους που διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου η αίτηση δεν είναι απαραίτητη.

Α. 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών»

 • Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος ή έχει θεωρήσει το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017.
 • Οι επιχορηγούμενες κυψέλες θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα με την επιγραφή ¨Καν. 1308/2013, έτος 2018¨.

Δικαιούχοι μελισσοκόμοι:

 1. Κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
 2. Κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο)
 3. Να έχουν υποβάλλει αίτηση – δήλωση διαχείμασης από 01-09-2017 ως 31-12-2017 ή να έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 20107 και 31ης Δεκεμβρίου 2017

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Έντυπη αίτηση που συνοδεύεται από:

 1. Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο)
 2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
 • Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρημένο βιβλιάριο από 01-09-2017 ως 31-12-2017 δεν είναι απαραίτητη η αίτηση – δήλωση διαχείμασης.
 1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ.
 2. Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
 • Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία είναι αληθή
 • Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης
 • Ότι θα διατηρώ τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις Εθνικές & ενωσιακές ελεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.
 1. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου 2017 μέχρι και την 20η Μαΐου 2018, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίσει υπ. δήλωση και νομίμως θεωρημένα φωτοαντίγραφα των τιμολογίων.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης δήλωσης για τη Δράση 3.1. είναι 20-01-2018

Β. 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Δικαιούχοι μελισσοκόμοι:

Στη συγκεκριμένη δράση ισχύουν τα εξής:

 • Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι
 • Από το 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο.
 • Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες
 • Ο μελισσοκόμος να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, και να μεταφέρει από το σημείο μόνιμης εγκατάστασης τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης (όλα μαζί ή τμηματικά), τουλάχιστον σε απόσταση πενήντα (50) χιλιομέτρων.
 • Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 000€ (εξαιρούνται όσοι μελισσοκόμοι υπέβαλλαν για 1η φορά ΟΣΔΕ το 2016)
 • Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση 3.2. έως και την 30η Ιουνίου 2018

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Έντυπη αίτηση που συνοδεύεται από:

 1. Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο)
 2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
 • Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρημένο βιβλιάριο από 01-09-25017 ωε 31-12-2017 δεν είναι απαραίτητη η αίτηση – δήλωση διαχείμασης.
 1. Φωτοαντίγραφο το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ)
 6. Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
 • Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία είναι αληθή
 • Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης
 1. Δελτία αποστολής σύμφωνα με ΚΦΒ&Σ (όταν γίνεται με ΦΙΧ) ή Φορτωτικές σύμφωνα με ΚΦΒ&Σ (όταν γίνεται με ΦΔΧ)
 2. 10. Δεκτά γίνονται παραστατικά εκδοθέντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2018
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης δήλωσης για τη Δράση 3.2 είναι 20-01-2018

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπες αιτήσεις από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς και από του Δήμους.

Πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς

                       Μπέλλος Αθ. τηλ.  2467350237,  Κοσμίδου Αλ.  τηλ. 2467350348