Διαγωνισμός για πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΔΜ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022»

CPV 90922000-6 Αρ. Διακ. 27/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 83682)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο χώρο του διαγωνισμού ή άλλη διεύθυνση

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου υποβολής προσφορών έως και της καταληκτικής ημερομηνίας, να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του φορέα (και τον αντίστοιχο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ) για ενδεχόμενες ενημερώσεις, τροποποιήσεις, διευκρινήσεις που ενδέχεται να δημοσιευθούν στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» με Κ.Α. 2016ΕΠ54100002 της ΣΑΕΠ 541.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ετών 2020-2022» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90922000-6.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.178.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % για τρία έτη (392.666,66 € ανά έτος).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια 2020-2022 από την ημερομηνία υπογραφής της, με λήξη τέλος του έτους 2022 και την κατάθεση της Τελικής Έκθεσης πεπραγμένων του έργου (Π12).

Συνημμένα:

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ20PROC006230695), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ