ΕΚΤΣΗ ΓΗΣ

Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς,  γνωστοποιείται ενημέρωση σχετικά με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης , η οποία αφορά στον Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι η δράση 3.1.2 του ΠΑΑ αφορά στην ενίσχυση ομάδων γεωργών (ήτοι  συλλογικών φορέων που είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), όπως Α.Σ., Ο./Ομ. Παραγωγών, Α.Ε.Σ., κ.ά.), για το πάγιο κόστος που απορρέει από την συμμετοχή τους στο εθνικό σύστημα ποιότητας AGRO 2 (πιστοποίηση κατά τα πρότυπα  AGRO 2-1 και 2-2). Οι δικαιούχοι θα συμμετέχουν στην δράση εκπροσωπώντας μέλη τους που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται με τη χρήση απλουστευμένου κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα). Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαδικασίες και τους όρους και προϋποθέσεις στήριξης της δράσης περιλαμβάνονται στην Απόφαση, η οποία  βρίσκεται αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΠΑΑ agrotikianaptixi.gr και του ΥΠΑΑΤ minagric.gr.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση (ΑΔΑ 6ΝΕΘ4653ΠΓ-86Κ, ΦΕΚ 3223/Β/17-5-2023)