Καταστάσεις αιτουμένων Ε.Δ.Χ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

<p style=”text-align: justify;”><strong>Θέμα</strong> :  Ανάρτηση πινάκων</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>Σχετ</strong>. :</p>

<ol>
<li style=”text-align: justify;”>Η αριθμ. 54/31-01-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.</li>
<li style=”text-align: justify;”>Η αριθμ. 223/24-05-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».</li>
</ol>
<!–more–>
<p style=”text-align: justify;”>Σε συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  και όπως προβλέπεται  από το άρθρο  106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α. Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/Β’/17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Παρακαλούμε  για  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας και του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.</p>

<h4 style=”text-align: center;”>Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</h4>
<h4 style=”text-align: center;”>ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ</h4>
<p style=”text-align: justify;”><strong><u>Συνημμένα</u></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”http://www.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/Pdm_Taxi_EidMisth_2017_2.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας</a></span></p>