Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών πολιτιστικών συλλόγων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε Καστοριάς, σας ενημερώνουμε ότι για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΠΕ Καστοριάς Πολιτιστικών Συλλόγων, καθώς και για την έκδοση βεβαίωσης, θα πρέπει μέχρι την 31-3-2023 να προσκομίσετε ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Καταστατικό & Απόφαση πρωτοδικείου μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το πρωτοδικείο (είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι, αλλαγές στο καταστατικό)
  3. Απολογιστικά στοιχεία: 1) οικονομικό απολογισμό προηγούμενου έτους – 2) προϋπολογισμό νέου έτους – 3) απολογισμό δραστηριοτήτων προηγούμενου έτους, 4)προγραμματισμός δράσεων νέου έτους – 5) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
  4. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης
  5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο πρόσφατης συγκρότησης σε σώμα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται ένα – ένα στην κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) αναγράφοντας τον τίτλο του εγγράφου και να αποστέλλονται μαζί με τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.kleiousis@pdm.gov.gr. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών από τον πολιτιστικό σύλλογο, θα διενεργηθεί έλεγχος της πληρότητάς αυτών από την υπηρεσία μας και στη συνέχεια θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά, για την ημέρα και ώρα που θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα υποχρεωτικά από το νόμο τηρούμενα βιβλία (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, βιβλίο εσόδων εξόδων, βιβλίο πρακτικών Γ.Σ, βιβλίο πρακτικών Δ.Σ) για έλεγχο.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που μας αποστείλατε προκύψει έλλειψη δικαιολογητικών ή στοιχείων, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και καλείστε να στείλετε εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος δεν θα γίνεται δεκτός.

Για την εξυπηρέτησή σας θα απευθύνεστε στη Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόληση: Ελευθέριος Κλειούσης (Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού – Πολιτισμού), γραφείο 8, τρίτος όροφος, τηλέφωνο 2467350222.