φυτό πατάτας

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του ΠΔ 37/2021 (ΦΕΚ τ.Α94/10-6-2021) σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

«Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του ΠΔ 37/2021 (ΦΕΚ τ.Α94/10-6-2021) με θέμα: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ L 095, 7.4.2017, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 137, 24.5.20Ι7, σ. 40), για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση εφαρμογής των κανόνων για την υγεία των φυτών και (ΕΕ)
2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 317, 23.11.2016, σ.4 και διορθωτικό ΕΕ L 317, Ι.10.2020, σ. 39), σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών»

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα:

α) ορίζονται οι αρμόδιες αρχές φυτοϋγείας στη χώρα και τα καθήκοντά τους,

β) ορίζονται οι συνοριακοί σταθμοί φυτοϋγειονομικού ελέγχου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/203 1 ,

γ) Θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών, των υπευθύνων επιχειρήσεων και των άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και η εγγραφή τους σε επίσημο μητρώο,

δ) ορίζονται τα επίσημα εργαστήρια και το εθνικό εργαστήριο αναφοράς,

ε) προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος και των κοινοτικών κανονισμών,

στ) παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις ώστε να καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων των εκτελεστικών ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2017/625 και 20 Ι 6/2031 και

ζ) καταργείται το ΠΔ 365/2002 (Α’307), όπως ισχύει, εκτός από τα άρθρα 6 και 13 αυτού.

 Ειδικότερα Θα Θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

  • Οι περιφερειακές αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες, για την διενέργεια των επισήμων ελέyχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία της φυτοϋγείας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 37 (Α’94), αντίστοιχα.
  • Στο Παράρτημα του Π.Δ. 37 (Α’94) ορίζονται οι συνοριακοί σταθμοί φυτοϋγειονομικού ελέγχου καθώς και οι Υπηρεσίες που διενεργούν τους επίσημους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς φυτοϋγειονομικού ελέγχου (άρθρο 5 του Π.Δ.).
  • Η διαδικασία εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχειρήσεων, του άρθρου 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 και του άρθρου ΙΟ του Καν.(ΕΕ) 20Ι7/625 καθώς και οι κατηγορίες επαγγελματιών που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο εν λόγω μητρώο περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.
  • Οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών/υπευθύνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ.
  • Στην παρ. 3 του άρθρου 7 Θεσπίζεται η υποχρεωτική γνωστοποίηση από όποιον διακινεί, εισάγει ή εξάγει οποιοδήποτε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, στην κατά τόπο αρμόδια αρχή φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ης άφιξης ή της αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων. Η μη γνωστοποίηση συνιστά φυτοϋγειονομική παράβαση σύμφωνα μ το άρθρο 10 Του π.Δ.
  • Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ΠΔ, οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε είναι υπεύθυνες για την σύνταξη, τήρηση και επικαιροποίηση του μητρώου του άρθρου 6 του Π.Δ.
  • Στους παραβάτες των όσων αναφέρονται στο π.Δ. 37/2021 και στους καν. (ΕΕ) 2016/2031 και 2017/625 επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 34α και 35 του Ν. 2147/52 (Α’ 155) αντίστοιχα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος,

στο τηλ. 2467350 248, 240 κα. Μιχαλοπούλου Κων/να, κα Μακρίδου Σοφία.