μοβ λεκτικό θέσεις εργασίας

Δημόσια Γνωστοποίηση: Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη στην ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι  Ε  Ι

Την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την  επικουρία του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι ίση με την θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για τον οποίο προσλαμβάνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και με το άρθρο 15 παρ.3γ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α’/09-08-2019).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

– Να έχουν  τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

– Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα εφαρμογών πληροφορικής, που αποδεικνύεται με  επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης η ειδίκευση ή η εμπειρία  μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα.

– Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ήτοι:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000) Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι:

α)όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της

β)όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.(Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα)

4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007)

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Ο/Η ανωτέρω ειδικός συνεργάτης υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Αντιπεριφερειάρχη. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη, μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων),στο Γραφείο 5, 2ος όρ. Της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητήριο, Καστοριάς 52100)  σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Τίτλων σπουδών.

2. Εγγράφων/Βεβαιώσεων απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας.

3. Των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου(δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).

4. Πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

5. Πιστοποιητικού Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους).

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τουΝ.1599/1986(Α ́ 75), όπως ισχύει, ότι:

α. δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση(κοινή και στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

β. δεν είναι υπόδικοι πουν α έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ́, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί

γ. δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα

δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε. δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

7. Βιογραφικό Σημείωμα.

8. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 τουΝ.1599/1986(Α ́ 75), όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της παρ. 8 του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

α)Δημόσια έγγραφα, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ  τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.),υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β)Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού. Εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο/Η  υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλότητά του.