έργα οδοποιίας

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: « Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο Επ. Οδ. Δίκτυo» Π.Ε. Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: «Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο Επ. Οδ. Δίκτυo», προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. Οδοποιϊας για την Α2 Τάξη και άνω σύμφωνα με την παρ.3. β του άρθρου 76 του Ν.4412/16.