φορτηγό ρίχνει πίσσα σε δρόμο

Δημοσίευση τευχών για τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Δημοσίευση τευχών για τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου»

H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή αγίου Αθανασίου>> με προϋπολογισμό : 74.000 € με Φ.Π.Α. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία: 59.677,42 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 14.322,58 €.

Δείτε παρακάτω τα Τεύχη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμό

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας

ΤΕΥΔ