Δημοσίευση συμβατικών τευχών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην ΕΠ. ΟΔΟ προς Δοτσικό»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση συμβατικών τευχών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην Επ. Οδό προς Δοτσικό»

H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην Επ. Οδό προς Δοτσικό», με προϋπολογισμό 70.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία: 56.450,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) , αναθεώρηση 0,63 € και Φ.Π.Α. (24%) 13.458,39 .

Δείτε παρακάτω τα συμβατικά τεύχη του συνοπτικού  διαγωνισμό του έργου :

 1. Περίληψη Διακήρυξη
 2. Τεχνική Περιγραφή
 3. Προμέτρηση
 4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 9. ΤΕΥΔ_ Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης  πρανών  στην ΕΠ. ΟΔΟ  προς Δοτσικό
 10. ΤΕΥΔ_Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην ΕΠ.ΟΔΟ προς Δοτσικο (αρχείο σε word)
 11. Διακήρυξη_Δοτσικό