το ρέμα Γκιόλε πριν τον καθαρισμό

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε», προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για την Α1 Τάξη ή στα μητρώα των Περιφερειακών ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ).