Δημοσίευση Προκαταρκτικής Προκήρυξης για την: «Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης-Κίνησης-Λιπαντικά κ.λπ. για τα έτη 2022-2023, Π.Ε. Καστοριάς».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσίευση Προκαταρκτικής Προκήρυξης για την: «Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης-Κίνησης-Λιπαντικά κ.λπ. για τα έτη 2022-2023, Π.Ε. Καστοριάς».

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  στο πλαίσιο δημοπράτησης για την «Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης-Κίνησης-Λιπαντικά κλπ για τα έτη 2022-2023, Π.Ε. Καστοριάς», ποσού 358.103,56€

έχει προβεί στην ανάρτηση της Προκαταρκτικής Προκήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4412/16 (άρθ.48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Δείτε εδώ την Προκαταρκτική Προκήρυξη: «Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης-Κίνησης-Λιπαντικά κ.λπ. για τα έτη 2022-2023, Π.Ε. Καστοριάς».