Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Δημοσίευση περίληψης και διακήρυξης, συνοπτικών διαγωνισμών ΠΕ Καστοριάς.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση περίληψης και διακήρυξης, των αριθμ. 4/2021 και 5/2021 Συνοπτικών Διαγωνισμών: α) ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και β) «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,(CLLD LEADER- Μέτρο 19 του ΠΑΑ)

Δείτε εδώ την Περίληψη διακήρυξης Λευκώματος 

Δείτε εδώ την Περίληψη διακήρυξης Οδηγού

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Λευκώματος

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Οδηγός