αντιπλυμμηρικές εργασίες-γεφυρα Νεστορίου

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο«Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου», με προϋπολογισμό: 246.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Υδραυλικά: 198.387,10€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 47.612,90€.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη του έργου