λεκτικό διαγωνισμός

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς,σχολ. έτη 2020 – 2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

«∆ιεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022»

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς ,Τηλέφωνο:2467350279, ΦΑΞ: 2467350353

E-mail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr, Website:www.kastoria.pdm.gov.gr

2.Αριθμός Προκήρυξης: 2/2020, Αρ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 96038

3.Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

4.Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση- CPV : 60130000

5.Τίτλος και περιγραφή υπηρεσίας: Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

6.Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.757.323,58 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης.

7.Δικαιώματα προαίρεσης: 635.328,01 €, το οποίο δύναται να ασκηθεί όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισμού.

8.Διάρκειας σύμβασης : Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 31.8.2022, με δυνατότητα παράτασης πέντε (5) μηνών.

9.Τόπος παροχής υπηρεσιών :Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη 2/2020