ΠΡΟΒΑΤΑ

Διάθεση αμνοεριφίων στον καταναλωτή κατά τις ημέρες του Πάσχα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται  προς το καταναλωτικό κοινό, ότι ενόψει της προπασχαλινής λειτουργίας της αγοράς κρέατος:

 Η σφαγή των αμνοεριφίων και των ζώων εν γένει προς ανθρώπινη κατανάλωση,  επιτρέπεται να διενεργείται µόνο σε εγκεκριμένες σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, όπου τηρούνται οι απαιτήσεις για την προστασία των ζώων κατά την παραλαβή, την αναισθητοποίηση και αφαίμαξη αυτών, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις για την υγιεινή σε όλες τις διαδικασίες, ώστε να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής, υπό την αιγίδα του επίσημου κτηνιατρικού ελέγχου που εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων εκτός σφαγείου.

Σε ότι αφορά τη σήμανση των σφαγίων, ενημερώνουμε ότι :

Τα σφάγια αµνοεριφίων που έχουν εκτραφεί στην Ελλάδα ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και έχουν σφαγεί στη χώρα µας, πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλόλητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου που έχουν σφαγεί και περιφερειακά τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. Επιπλέον, τα σφάγια ελληνικής προέλευσης φέρουν και τη σήμανση «Ελλάς».

Σφάγια αµνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πρέπει να φέρουν την παραπάνω ωοειδή σφραγίδα, χρώματος επιλογής του κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ και τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικός σφαγείου, χώρας και διακριτικών της ΕΕ) της χώρας σφαγής τους.

Τέλος, τα σφάγια αµνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) και εισάγονται στη χώρα µας, πρέπει να φέρουν σφραγίδα χρώματος καστανού με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της χώρας προέλευσης.