λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 23.793 τ.μ. τ.μ. στο αγρόκτημα Κορησού, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 2191/22-4-2016 αίτηση του Τσάλιου Βασιλείου του Γεωργίου με την οποία
ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Κορησού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
3. Τις διατάξεις του Π.. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
7. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
8. Την αρίθμ.4664/3-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας.
9. Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους ιευθυντές κ.λ.π.»

10. Τα κτηματολογικά στοιχεία του αναδασμού αγροκτήματος Κορησού έτους 1997 στο οποίο εμφανίζεται το αριθμό 1148 διαθέσιμο τεμάχιο συνολικής έκτασης 28.742 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών.
11. Το αριθμ. 4/2017 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το τμήμα από το αριθ. 1148 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 23.793 τ.μ. αναδασμού αγροκτήματος Κορησού για παραγωγή αγροτικών προϊόντων· η παραχώρηση θα είναι για 10 χρόνια και η τιμή εκκίνησης τα οκτώ ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση