σταφύλια

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017-2018

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017-2018,  από 01/03/2017  μέχρι την 15/05/2017.

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων εφόσον έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και παραδίδουν μέρος ή ολόκληρης την παραγωγής τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2015 – 2016 και 2016 – 2017.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός.
 • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
 • Τη φύτευση νέων αμπελώνων εφόσον υπάρχουν  άδειες φύτευσης(μέσω του Εθνικού Αποθεματικού-από μεταβίβαση-δικαιώματα αναφύτευσης).
 • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης(υποστύλωση)

Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή των αιτήσεων, πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση :

 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της φορολογικής δήλωσης, έτους 2016.
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
 • Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
 • Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα(2015,2016)
 • Εφόσον οι αιτούντες είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί θα πρέπει και να παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2015 – 2016 και 2016 – 2017. Βεβαίωση με παραστατικά (τιμολόγια) από νόμιμο οινοποιείο, καθώς και οι εν λόγω ποσότητες σταφυλιών  να αναφέρονται και να αναγράφονται από το οινοποιείο στις Δηλώσεις Παραγωγής του για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ(8) έτη.
 • Δικαίωμα φύτευσης / αναφύτευσης που έχουν μετατραπεί σε άδειες φύτευσης.
 • Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας(συμβόλαιο αγοράς με το πιστοποιητικό μεταγραφής, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, κληρονομητήριο, αντίγραφο του έντυπου Ε9 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικον έτους 2016, στο οποίο να φαίνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε9 είναι αληθή.
 • Σε περίπτωση επικαρπίας, ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασής της και το πιστοποιητικό μεταγραφής του.
 • Σε περίπτωση μη-ιδιόκτητων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης(ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο (τα μισθωτήριο πρέπει να είναι διάρκειας άνω των εννέα(9) ετών μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού) και πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου, και έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει την αποκλειστική διαχείριση των μισθωμένων αγροτεμαχίων για την χρονική περίοδο που διαρκεί το πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου).

Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ορίζεται το ένα (1) στρέμμα πραγματικής έκτασης αμπέλου.

Τα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού και τα δικαιώματα από μεταβίβαση, αφού  μετατραπούν σε άδειες φύτευσης,  μπορούν να λάβουν στήριξη από το Εθνικό  Πρόγραμμα 2014-2018 δηλαδή  μέχρι το οικονομικό έτος 2018(καταληκτικό έτος αίτησης 2017), ενώ τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, γραφείο 8-13 και στα τηλ. 2467350 254-2467350 245 (κα. Δημητρακοπούλου Ζ.-Μοσχάκης Π.), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.