οδικό δίκτυο

Περίληψη διακήρυξης: «Διαγραμμίσεις στο επ. οδ. δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).  

Continue Reading
χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.190 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.190 τ.μ. τμήματος του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου το οποίο εμφανίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής αγροκτήματος Μεσόβραχου έτους 1934, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.790 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.790 τ.μ., τμήματος του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου, το οποίο εμφανίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής αγροκτήματος Μεσόβραχου έτους 1934, για ετήσια καλλιέργεια.  

Continue Reading
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.640 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.640 τ.μ., τμήματος του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου, το οποίο εμφανίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής αγροκτήματος Μεσόβραχου έτους 1934, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
αγρος

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.720 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.720 τ.μ., τμήματος του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου το οποίο εμφανίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής αγροκτήματος Μεσόβραχου έτους 1934, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
σπόροι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 12.560 τ.μ. αγροκτημάτων Μεσόβραχου & Διποταμίας.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 12.560 τ.μ. που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου έκτασης 10.661,25 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου και από τμήμα του υπ’αρ. 1028 χερσολείβαδου έκτασης 1.898,74 τ.μ. αγροκτήματος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.345 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.345 τ.μ. τμήματος του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου το οποίο εμφανίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής αγροκτήματος Μεσόβραχου έτους 1934, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
αγρος

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 13.510 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 13.510 τ.μ., τμήματος του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου το οποίο εμφανίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής αγροκτήματος Μεσόβραχου έτους 1934, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 25.425 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 25.425 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 314 κοινόχρηστου τεμαχίου, έκτασης 3.125 τ.μ. και τμήμα του υπ’ αρ. 315 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 22.300 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 23.963 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 23.963 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από το υπ’ αρ. 289 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.875 τ.μ., το υπ’ αρ. 290  διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.928 τ.μ., το υπ’ αρ. 291 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.875 τ.μ., το υπ’ αρ. 292 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.273 τ.μ. και το […]

Continue Reading