χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 21.887 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 21.887 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από το υπ’ αρ. 350 έκτασης 5.375 τ.μ., από τμήμα του υπ’ αρ. 352 έκτασης 5.682 τ.μ., τμήμα του υπ’ αρ. 353 έκτασης 5.830 τ.μ., καθώς και τμήμα του υπ’ αρ .354 έκτασης 5.000 τ.μ. διαθέσιμα τεμάχια, για ετήσια […]

Continue Reading
αγρος

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 18.500 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 18.500 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’αρ. 327 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 4.500 τ.μ. και από τμήμα του υπ’ αρ. 328 κοινόχρηστου τεμαχίου έκτασης 14.000 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 10.520 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 10.520 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αριθμ.356 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 5.670 τ.μ. και τμήμα του υπ’ αριθμ.357 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 5.850 τ.μ.,για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 9.875 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 9.875 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 327 κοινόχρηστου τεμαχίου έκτασης 4.000 τ.μ. και τμήμα του υπ’ αρ. 388 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 5.875 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου συνολικής έκτασης 27.512 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου.

Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση ακινήτου συνολικής έκτασης 27.512 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 310 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 21.900 τ.μ. και από το υπ’αρ.311 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.612 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
προσλήψεις

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκε, στο Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., η με αριθμό 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στo Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το […]

Continue Reading
Εικόνα Γραφικής Ύλης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Μηχανογραφικής Ύλης για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για ένα έτος.

Η Π.Ε. Καστοριάς καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή οικονομικής προσφοράς σχετικά με την Προμήθεια Μηχανογραφικής ‘Υλης για τις Υπηρεσίες της για ένα έτος.

Continue Reading

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», με προϋπολογισμό 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Continue Reading
ΕΡΓΑ

Πρόθεση δημοπράτησης: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» , προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α1 Τάξη και άνω […]

Continue Reading
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πρόθεση δημοπράτησης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Ο διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 7.320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ του Μ.Ε.ΕΠ. στην 4η Τάξη […]

Continue Reading