Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην Π.Ε. Καστοριάς

Γενικού Ενδιαφέροντος Δελτία Τύπου Χωρίς κατηγορία

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, απορριπτέων και προσληπτέων, που υπέβαλαν αίτηση στον φορέα μας  σχετικά με την αρίθμ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  που αφορούσε  την πρόσληψη προσωπικού  δύο (2) ατόμων, και συγκεκριμένα, ενός (1) ατόμου κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς .

 Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός  αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα ημερών, υπολογιζόμενης ημερολογιακά, η οποία ξεκινά από αύριο 01 Απριλίου έως και 10 Απριλίου 2022, απευθείας στη διοικητική υπηρεσία του Αποκεντρωμένου τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thessaloniki@asep.gr.