γουρουνάκια

Απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων χοίρων 2019.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

        Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σχετική ΚΥΑ που έχει εκδοθεί (άρθρο 9 της ΚΥΑ 297286/05.08.2005), η διενέργεια ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων χοίρων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στο Τμήμα Κτηνιατρικής, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου χοίρων.

 Η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στην υπηρεσία  από 01 έως 31 Δεκεμβρίου

 

  • Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμη και αυτοί που τυχαίνει να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της απογραφής.
  • Τα μητρώα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα. Μητρώα με ελλιπή ενημέρωση δεν θα παραλαμβάνονται.

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

 (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα,

 (β) είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του χοιροτρόφου στην υπηρεσία μας.

Η πρόσβαση και η  εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων χοίρων,  γίνεται:

 (α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες  ,

 (β) ακλουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Στο πλαίσιο της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλους, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη:

  • η ενημέρωση-επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-Κ. (π.χ. διακοπή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση απογραφών, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, ενημέρωση προμήθειας ενωτίων για γεννήτορες και για παχυνόμενα, ενημέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ),
  • η δήλωση-καταγραφή όλων των οικόσιτων χοίρων, άμεσα.

  Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

 (α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχειών μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του,

 (β) το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του),

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε: Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς, αρμόδια υπάλληλος Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ. 24670 76023