γουρουνάκια που θηλάζουν

Καταγραφή οικόσιτων εκτροφών χοιροειδών, ορισμός χώρων υγειονομικής ταφής νεκρών – θανατωθέντων ζώων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και επανερχόμενοι στο θέμα της διατήρησης οικόσιτων χοιροειδών, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εμφάνιση εστιών σε οικόσιτους και άγριους χοίρους στη Βουλγαρία, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα άμεσης καταγραφής όλων των χοίρων που διατηρούνται ως οικόσιτοι.

 Οι πολίτες που διατηρούν οικόσιτους χοίρους, ανεξαρτήτως αριθμού (έστω και έναν), είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στην υπηρεσία μας (Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς). Προς διευκόλυνση των πολιτών, η καταγραφή μπορεί να γίνει στον οικείο Δήμο (Τοπικά Διαμερίσματα-Κοινότητες). Τα απαραίτητα για την καταγραφή στοιχεία είναι:

Ονοματεπώνυμο κατόχου

Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση)

Α.Δ.Τ. (αριθμός δελτίου ταυτότητος) και Α.Φ.Μ. κατόχου

Αριθμός διατηρούμενων οικόσιτων χοίρων.

Η δήλωση και καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι

το τέλος Οκτωβρίου 2019.

Μετά την καταγραφή, θα αποδοθεί από την υπηρεσία μας, σε κάθε κάτοχο, ο  κωδικός αριθμός οικόσιτης εκμετάλλευσης χοιροειδών, ο οποίος είναι πλέον απαραίτητος για την αγορά χοίρων εκτροφής ως οικόσιτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 1970/200946/06.08.2019 εγκύκλιο του Τμήματος Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπ.Α.Α.Τ.

Στους κατόχους οικόσιτων χοίρων, οι οποίοι διατηρούν, εκτρέφουν, μεταφέρουν ή χειρίζονται ζώα σε εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 100 έως 5.000€, σύμφωνα με το Ν.4235/2014 (Α΄32).

Υπογραμμίζεται η υποχρέωση όλων των κατόχων οικόσιτων χοίρων να διατηρούν τα ζώα σε περιφραγμένο χώρο. Επομένως, εάν υπάρχουν χοίροι που περιφέρονται σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις πρέπει άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, στην περίπτωση που από ελέγχους που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία μας, βρεθούν ανεπιτήρητα χοιροειδή, αυτά θα διώκονται και θα θανατώνονται από τα ειδικά συνεργεία δίωξης, τα οποία έχουν συσταθεί σε εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/07/08.2019 (Β΄ 3139).

Σε περιπτώσεις  επιζωοτιών, η καταστροφή των πτωμάτων νεκρών ή και  θανατωθέντων ζώων, καθώς και των ζωικών υποπροϊόντων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009, με ασφαλή διάθεση σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού, όταν υφίσταται κίνδυνος διασποράς του  νοσογόνου παράγοντα, η καταστροφή των πτωμάτων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με καύση ή ταφή εντός της εκμετάλλευσης στην οποία ανήκουν τα προσβληθέντα ζώα, είτε με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής, εγκεκριμένο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, είτε τέλος με καύση ή ταφή σε άλλο χώρο όπου ο κίνδυνος για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι ελάχιστος (άρ.15, τμ Κ΄, σημείο 1& 3i,ii,iii).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, οι Δήμοι της Π.Ε. Καστοριάς πρέπει να ορίσουν πιθανούς χώρους υγειονομικής ταφής νεκρών ή και θανατωθέντων ζώων, κατόπιν συνεργασίας με υπηρεσίες όπως η  αρχαιολογική υπηρεσία, το τμήμα περιβάλλοντος & υδροοικονομίας, τεχνικές υπηρεσίες κ.λπ., ώστε να μην υπάρχουν κωλύματα για την χρήση των υποδεικνυόμενων χώρων ως χώρων υγειονομικής ταφής ζώων. Για πρακτικούς λόγους, όπου αυτό είναι εφικτό, να οριστεί αντίστοιχος χώρος για κάθε Τοπική Κοινότητα ή Δημοτικό Διαμέρισμα.

 Για όποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

Γκόγκης Χρήστος               τηλ. 2467021978

Δαμιανού Χρήστος             τηλ. 2467071123

Δημοπούλου Σμαράγδα       τηλ. 2467076023

Μόσχος Χρίστος                 τηλ. 2467071799