Από 01 Ιανουαρίου 2021 Καταργείται η Χρήση Τηλεμοιοτυπίας (fax) στο δημόσιο

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από 1η Ιανουαρίου 2021 καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax),  εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου.

H συγκεκριμένη διάταξη, που ουσιαστικά καταργεί την χρήση των fax στις συναλλαγές κράτους-πολιτών, αλλά και στην μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών επικοινωνία, έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα και σηματοδοτεί τη μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή.

 Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπου συγκροτείται η θεσμική και νομοθετική βάση πάνω στην οποία θα εξελιχθεί το ψηφιακό κράτος την επόμενη δεκαετία, πλέον από 01-01-2021  όλα τα έγγραφα θα πρέπει να διακινούνται ψηφιακά, αξιοποιώντας τη χρήση των  σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.