εικονίδιο με λεκτικό ταξί

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Σχετ. : 1.  Η αριθμ.  7103/19-01-2021   Απόφαση   Περιφερειάρχη   Δυτικής   Μακεδονίας  «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».

  1. Η αριθμ. 13107/01-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

Σε συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  και όπως προβλέπεται  από το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α.  Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/Β΄/17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.

Παρακαλούμε  για  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.

Συνημμένα:

Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf)

pinakas-aitiseon-edx-pdm-13-4-2021

Να υπενθυμίσουμε την Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του  π.δ. 146/2010 (Α΄ 239) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 85  του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
  4. Το Α.Π.  Α. 20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
  6. Την υπ΄αρ.  ΓΠ-191/20-03-2014 (Β΄ 698)   απόφαση   Ελληνικής  Στατιστικής   Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (Β΄ 3465) και θέμα«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»
  7. Το πρακτικό της επιτροπής που συστήθηκε με την Α.Π. 185418/23-12-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

  • Ο βασικός συντελεστής  Σi  παραμένει  στο  1,5  όπως  ορίστηκε  με το άρθρο   85  του   ν. 4070/2012.
  • Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. –  ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. –  ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ  και  Ε.Δ.Χ. –  ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

megistos-arithmos-adeion-kykloforias-edx-pdm-2021

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση  αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος  Κασαπίδης