Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για την αντιμετώπιση – αποκατάσταση έκτακτων αναγκών.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 οικ. 22582/09-02-204(ΑΔΑ:6ΩΓΔ7ΛΨ-Τ29) Ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την  ολοκλήρωση ή την μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων (καταπτώσεις , καθαρισμοί)  μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις συνεχόμενες πλημμύρες,  γεγονός που οδήγησε στην «Κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

  • Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ), δύο (2) θέσεις.
  • Κλάδος ΔΕ Οδηγών  (ειδικότητα ΔΕ Οδηγών), δύο (2) θέσεις.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις

12-02-2024 και λήγει στις 16-02- 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Διοικητήριο , Τ.Κ. 52100, Καστοριά, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  (Γραφείο 5  – 2ος Όροφος) .  

 

ANAKOINOSI-SOX-1_2014

 

AITISI