σιτηρά

Αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) της εταιρείας «Αγροτικές Επιχειρήσεις Πτελέας Α’ Ι.Κ.Ε.»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 93769/6097/23-05-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω317ΛΨ-Α3Ε)

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το Π.Δ. 146/23-12-2010 (ΦΕΚ.239/Α’/27-12-2010), “Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τον Καν. (ΕΚ) 543/2011, τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και τον Καν. (ΕΕ) 499/2014 του Συμβουλίου
  4. Τον Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α’/2016) « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
  5. Την υπ΄αριθμ. 397/18235/16-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 601/Β’/24-02-2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία, δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ. Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Τα υπ΄αρ. 2790/132787/08-12-2017 και 51/3031/05-01-2018 έγγραφα του Τμήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΑΑΤ
  7. Την με αρ. πρωτ. 87448/5748/15-05-2018 αίτηση της εταιρείας «Αγροτικές Επιχειρήσεις Πτελέας Α’ Ι.Κ.Ε.»
  8. Την εισηγητική έκθεση
  9. Το με αρ. 01/2018 πρακτικό μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ (ΨΞΓΗ7ΛΨ-ΕΡ0)

      Την αναγνώριση της Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) της εταιρείας «Αγροτικές Επιχειρήσεις Πτελέας Α’ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Αγροτικές Επιχειρήσεις Πτελέας Α’ Ι.Κ.Ε.», έδρα τη Μεσοποταμία του Δήμου Καστοριάς, Τ.Κ. 52050, για τα παρακάτω προϊόντα

 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1 1002 Σίκαλη & Τριτικάλε
2 1001 11 00 Σιτάρι Σκληρό
3 1003 Κριθάρι
4 1001 99 00 Σιτάρι Μαλακό