χωράφι με καπνά

Αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών Καπνού ου Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 93769/6097/23-05-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω317ΛΨ-Α3Ε)

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το Π.Δ. 146/23-12-2010 (ΦΕΚ.239/Α’/27-12-2010), “Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τον Καν. (ΕΚ) 543/2011, τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και τον Καν. (ΕΕ) 499/2014 του Συμβουλίου
  4. Τον Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α’/2016) « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
  5. Την υπ΄αριθμ. 397/18235/16-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 601/Β’/24-02-2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία, δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ. Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Τα υπ΄αρ. 2790/132787/08-12-2017 και 51/3031/05-01-2018 έγγραφα του Τμήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΑΑΤ
  7. Την από 03-05-2018 αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς
  8. Την εισηγητική έκθεση
  9. Το με αρ. 02/2018 πρακτικό μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

(ΑΔΑ 6Β7Δ7ΛΨ-9ΓΗ)

      Την αναγνώριση της Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) Καπνού του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, έδρα τη Καστοριά του Δήμου Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, για τα παρακάτω προϊόντα

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1 2401 ΚΑΠΝΟΣ