περιφερειάρχης δυτικής μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

5,5 εκ. ευρώ για την Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η ενίσχυση των υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνεται μέσω της νέας Πρόσκλησης: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης.

Πρόκειται για δράση προϋπολογισμού 5.500.000€ που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η νέα αυτή Πρόσκληση στοχεύει  στην ενίσχυση των  υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 15.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 280.000,00 €

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) από 27/01/2021 ώρα 13:00 έως και  την  καταληκτική  ημερομηνία 31/03/2021 ώρα 15:00.

Η ένταξη των  προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προσδιορισμός των ΚΑΔ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΑΔΑ: ΡΩ2Χ7ΛΨ-ΔΔΠ

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» αλλά και για  την  υποβολή  των προτάσεων  δίδονται από  τον κ. Δημήτριο Ρήγα, 2461350929, e-mail: drigas@mou.gr και βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Για   περαιτέρω   πληροφορίες   οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να   απευθύνονται   στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης,57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mailpepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”), όπως και στο γραφείο πληροφόρησης της ΑΝΚΟ Α.Ε. Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, T.K 50131.