λεκτικό διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρικών & Συμβατικών ποδηλάτων, Βάσης στάθμευσης & Συστήματος φόρτισης με χρήση Φ/Β – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Ηλεκτρονικό (20228,1) Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υλοποίηση της προμήθειας:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα
Δ) Συμβατικών ποδηλάτων

Προϋπολογισμός(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) : 60.000,00 ευρώ.
Μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού με ταυτόχρονη τροποποίηση των όρων όπως ορίζει η υπ’αριθμ. 210/2016 απόφαση της Ο.Ε.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση τροποποίησης της παραπάνω Περίληψης Διακήρυξης

Κάντε κλικ εδώ το αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης

Κάντε κλικ εδώ για την απόφαση Ο.Ε.