λεκτικό διαγωνισμός

Προκήρυξη «Ανοιχτής διαδικασίας» επιλογής αναδόχου για το έργο “Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο », με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Μελέτης

Δείτε εδώ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπέυθυνος Δήλωσης ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων οδηγιών

Δείτε εδώ την Τεχνική Έκθεση

Δείτε εδώ την Πρότυπη Διακήρυξη κάτω των Ορίων