καθαρισμός τάφρων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας : “Καθαρισμός μικρών τεχνικών και τάφρων”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας : “Καθαρισμός μικρών τεχνικών και τάφρων”, προϋπολογισμού: 74.000€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. π.μ. στα γραφεία  της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καστοριάς.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας (χωματουργικές εργασίες).

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ :   541 (π.κ. 2014ΕΠ54100002) της Π. Ε. Καστοριάς.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη 02/2020