απολύμανση εξωτερικών χώρων

Aνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο « Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς » προϋπολογισμό 88.000€ 

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο « Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς », με προϋπολογισμό 88.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
 2. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικά : 25.839,68 €  και Η/Μ : 33.227,63 €   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24%): 17.032,26 .
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) .
 4. Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50326, Fax: 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πνευμονίδης Ιωάννης.
 5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
 6. 19-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.
 7. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).
 8. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
 9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 420 ευρώ . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) κατά 90% και την 3η Υ.ΠΕ  Μακεδονίας κατά 10% και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Πρότυπη Διακήρυξη