Τροποποίηση απόφασης – Ρήτρα αναθεώρησης – Αλλαγή καταληκτικής προθεσμίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 3378/19-4-2016 τροποποίηση της απόφασης λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης για δικαιούχους ορισμένων εκ των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 με ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020. Η μοναδική αλλαγή σε σχέση με την αρχική υπ’ αριθμ. 493/18-2-2016 απόφαση, αφορά στη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων αποδέσμευσης για το έτος 2015, από την προηγούμενη προθεσμία 31/3/2016 στην ισχύουσα 15/5/2016.