αιγοπρόβατα λευκά και μαύρα

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

    Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας από τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.)  Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, σε διάφορα σημεία εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε., βρίσκονται πτώματα νεκρών ζώων (αιγοπροβάτων), σε περιοχές που χρησιμοποιούνται είτε ως κοινόχρηστη βοσκή, είτε αποτελούν πέρασμα των κοπαδιών αιγοπροβάτων της περιοχής.

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ

 • ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ορίζονται ως Ζωικά Υποπροϊόντα.
 • Τα Ζωικά Υποπροϊόντα, με βάση το επίπεδο κινδύνου που αυτά εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
 • Τα πτώματα βοοειδών και αιγοπροβάτων ανήκουν στην κατηγορία 1 (κατηγορία με μεγαλύτερο κίνδυνο, λόγω μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών) και πρέπει να οδηγηθούν σε μονάδα μεταποίησης κατηγορίας 1 ή σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης.

    Όταν ένα ζώο βρεθεί νεκρό, ο κάτοχός του υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία, ώστε να ενημερωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων του Υπουργείου έγκαιρα και να εξασφαλίσει οπωσδήποτε ότι το πτώμα του ζώου θα διαχειριστεί (καταγραφή, μεταφορά, συνοδευτικά έγγραφα, προορισμός) σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ.

      Η ανεξέλεγκτη απόρριψη πτωμάτων νεκρών ζώων, αποτελεί κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων όσο και το περιβάλλον γενικότερα.

     Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει καταρτίσει πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων· οι κτηνοτρόφοι όταν βρίσκουν ζώα τους νεκρά, επικοινωνούν τηλεφωνικά με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος ώστε να περισυλλεχθούν τα πτώματα και να οδηγηθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

     Το τηλέφωνο για την περισυλλογή των πτωμάτων είναι: 2108960100 (λειτουργεί σε 24ωρη βάση).

         Κατά την κλήση ο κτηνοτρόφος δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο.
 2. Έδρα της εκμετάλλευσης.
 3. Κωδικό της εκμετάλλευσης.
 4. Αριθμό ενωτίων των νεκρών ζώων.

   Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις:

 • νεκρό
 • πρόβατο ή αίγα άνω των 18 μηνών,
 • βοοειδές άνω των 48 μηνών (για όσα έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στην Ελλάδα)   άνω των 24 μηνών (για όσα γεννήθηκαν στη Βουλγαρία, Ρουμανία ή  σε τρίτη χώρα)
 • δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από το θάνατο του ζώου,

γίνεται λήψη εγκεφαλικού ιστού και εξετάζονται για μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες.

     Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών και προβάτων για τα πτώματα που αποστέλλουν προς διαχείριση, ηλικίας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, δικαιούνται αποζημίωσης.

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται σε:

 • ενενήντα ευρώ (90,00€) για τα βοοειδή και
 • είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) για αίγες ή πρόβατα,

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.1970/66273/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2193) «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2017» (άρθρο 5, παρ. 3).