Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.01.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.1.04 «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, την οποία θα βρείτε αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ  www.agrotikianaptixi.gr

Δείτε εδώ το ΦΕΚ