ΠΕ Καστοριάς-απαγόρευση

Πρόσληψη Προσωπικού ΠΕ Κτηνιάτρων δύο (2) ατόμων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αιτήσεις από 14 έως 24 Μαΐου 2021.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2021, ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών  του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος πρόληψης εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ο αριθμός των θέσεων εποχικού προσωπικού, έχει ως εξής:

1) ΠΕ Κτηνιάτρων, δύο (2) θέσεις για την  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, έδρα υπηρεσίας Καστοριά, για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  και προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων της Π.Ε. Καστοριάς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από τις 14/05/21 έως και 24/05/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6  και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, Καστοριά, Τ.Κ. 52100, 2ος όροφος Γρ. 5, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας, υπόψη κας Μαμάρα Γλυκερίας και κ. Σίσκου Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2467350270 και 2467350355).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στo δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://kastoria.pdm.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή στην κεντρική σελίδα: Ενημέρωση Πολιτών-Προκηρύξεις Θέσεων, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες- Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.