ΑΣΕΠ : Δημοσιεύθηκαν οι υπ΄ αριθμ. 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)

ΠΕ Γρεβενών: 1 θέση ΠΕ Κτηνιάτρων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για τηνεπιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α ́/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /τ.Α ́/2-12-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α ́/7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΔημοσίωνΠολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων ΔημοσίουΔικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α ́/14-3-2012).

ΑΔΑ:6ΩΚ27ΛΨ-ΓΞΣ

 

Δείτε εδώ το έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε εδώ το Ειδικό Παράρτημα

Δείτε εδώ το  Παράρτημα-Προσθήκη ΑΜΕΑ