Μέτρο 4.1: Στήριξη για επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, ενημερώνει ότι εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΜΕΤΡΟ 4.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)  με ΑΔΑ:ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν:

Υπομέτρο 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και

Υπομέτρο 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ  καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

 

Επιλεξιμότητα δικαιούχων:

Υποψήφιοι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα. ή συλλογικά σχήματα.  Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή να είναι νεοσύστατα.

Ο προϋπολογισμός των 316 εκατ. ευρώ  της προκήρυξης έχει κατανεμηθεί με εκχώρηση στις Περιφέρειες, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους.

Για την Π.Δ.Μ.  το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 20.947.309,00 ευρώ.

Ποσοστά στήριξης:

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Για την Π.Δ.Μ. στους Νέους Γεωργούς ανέρχεται σε 60%, για τους υπόλοιπους γεωργούς σε ορεινές περιοχές 60% και για τις μειονεκτικές περιοχές 50%,  ενώ για τα συλλογικά σχήματα σε 60%.

Ποσά στήριξης:

Για τη δράση 4.1.1 ο προϋπολογισμός  για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός  μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκατ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Επενδύσεις:

Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

Η ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου. Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. Η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων. Η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

 Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ. Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και οι γενικές δαπάνες.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, μπορούν από 21/12/2017 έως 02/4/2017 να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

 

Πληροφορίες: ΠΕ Καστοριάς, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,  1ος ΟΡΟΦΟΣ, Κος. Παπαναούμ Γεώργιος, Τηλ:2467350252