Προς μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για τη Μεσόγειο – Διαβούλευση (Προθεσμία: 15 Ιουνίου τ.ε.)

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της εν θέματι διαδικτυακής ενημέρωσης και διαβούλευσης της 1ης Ιουνίου τ.ε., το σχέδιο της γνωμοδότησης με θέμα «Προς μια μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο» θα συζητηθεί στην Επιτροπή για την Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της Ε.Ε (COTER) στις 12 Ιουλίου τ.ε. και θα υιοθετηθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) τον προσεχή Οκτώβριο. Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους επί του συνημμένου σχεδίου της γνωμοδότησης μέχρι την 15η Ιουνίου τ.ε., προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη συνεδρίαση της COTER, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

coter@cor.europa.eu

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της διαβούλευσης αλλά και το σχέδιο της γνωμοδότησης μπορείτε να λάβετε από την κα Delphine Langlois, στέλεχος της Γραμματείας της COTER (e-mail:Delphine.Langlois@cor.europa.eu, τηλ. +32.2.282.2219).