γουρούνια και κτηνίατρος

Πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι το πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους συνεχίζεται να εφαρμόζεται στη Χώρα μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως τη λήψη μέτρων στο φυσικό περιβάλλον που αφορούν στον έλεγχο, μέσω της θήρας, του πληθυσμού των αγριόχοιρων, είτε από συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται και λειτουργούν από τις Δασικές Υπηρεσίες, είτε από ομάδες κυνηγών σε όλη τη διάρκεια του έτους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις υπό τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ 147/21886/25-01-2021 (ΦΕΚ 313Β’).

Η ρύθμιση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, είναι απαραίτητη λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από τον υπερπληθυσμό τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα.

Επισημαίνεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες στα βόρεια σύνορα της Χώρας, όπως η Π.Ε. Καστοριάς, η προσκόμιση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ενήλικων θηλυκών θηρευμένων αγριόχοιρων χρήζει οικονομικής ενίσχυσης. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) και προκειμένου να καταβληθεί στο δικαιούχο (κυνηγό ή θηροφύλακα) η εν λόγω ενίσχυση, απαιτείται από αυτόν η προσκόμιση ειδικότερα του γεννητικού συστήματος του ενήλικου θηλυκού αγριόχοιρου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα : 2467076014 (κος Αβραμίδης Χρήστος), 2467076023 (κα Ράπτη Μαρία).